Prekių ir paslaugų grąžinimo politika

Wackyevents.no artimai dirba su lietuviais gyvenančiais Norvegijoje ir visada stengiasi suteikti pačias kokybiškiausias paslaugas.

 

Renginio organizatoriai pasilieka sau teisę neįleisti į renginį neblaivius arba sportine apranga apsirengusių asmenis. Neįleistiems asmenims sumokėti pinigai už bilietus nebus grąžinami. Pirkdami bilietus į renginį Jūs suprantate ir sutinkate su šiomis sąlygomis.

 

1. Paslaugos:

1.1Bilietai į renginius
1.2Bilietai yra platinami elektroniniu būdų ir per mūsų partnerius.
1.3Po bilieto apmokėjimo fakto ir gavus bilietą, bilietas negali būti grąžintas atgal ir pinigai už renginį yra negrąžinami, neskaitant toliau 5 punkte nurodytų atvejų.
1.4Bilieto pirkėjas turi teisę perleisti savo bilietą kitam asmeniui arba jį parduoti savo nuožiūra už savo pasirinktą kainą.
1.5Bilieto pirkėjas įsipareigoja bilietą saugoti ir pasirūpinti, kad bilietas nepatektų į svetimas rankas ir juo nepasinaudotu asmuo, kuris neturi teisės juo pasinaudoti.
1.6Jeigu renginys yra organizuojamas Wacky Events Norway, renginio organizatorius, bilieto pirkėjui pareikalavus, įsipareigoja kompensuoti visą bilieto kainą jeigu:
1.7Renginys yra atšaukiamas ir neįvyksta dėl tiesioginės organizatoriaus kaltės.
1.8Renginys yra perkeliamas į kitą datą.
1.9Renginio laikas yra pakeičiamas daugiau negu 2 valandų skirtumu.

2. Reklamos paslaugos

2.1Reklama Emigrantai.DK puslapyje yra apmokama tarp-bankiniu pavedimu arba atsiskaitant kortele.
2.2Po apmokėjimo ir reklamos patalpinimo į puslapį, jeigu reklama yra patalpinta mažiau nei vienam mėnesiui ir pinigų suma yra sumokėta tik už vieną mėnesį, pinigai nėra grąžinami. Jeigu reklama yra patalpinta ir apmokėta už daugiau negu vieną mėnesį, pinigai yra grąžinami už sekančius mėnesius su ta sąlyga, kad prašymas grąžinti pinigus yra pateikiamas nemažiau nei 5 darbo dienos iki naujojo mėnesio pradžios.

 

3. BENDROVĖS IR ASMENŲ (VARTOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Bendrovės teisės ir pareigos:
3.1.1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių reikalavimų besilaikantiems asmenims.
3.1.2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.
3.1.3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas šiose taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.
3.1.4. Bendrovė taipogi turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.
3.2. Asmenų teisės ir pareigos:
3.2.1. Asmenys privalo:
3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas Paslaugas;
3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežeminti kitų asmenų orumo, taipogi nepažeisti Bendrovės teisių ir teisėtų interesų;
3.2.1.4. teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;
3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas pareigas.
3.2.2. Asmenys turi teisę:
3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;
3.2.2.2. gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;
3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

4. TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ
4.1. Asmenims pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.
4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:
4.2.1. atsisakyti suteikti Paslaugas;
4.2.2. panaikinti asmens bilietų užsakymą arba bilietus;
4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei kitą susijusią informaciją;
4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės;
4.2.5. panaikinti asmens registraciją internetinėje svetainėje;
4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.
4.3. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė dėl asmens veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose taisyklėse numatytų priemonių neatlygina jokių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio asmens ir / ar su juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.

 

5. BILIETŲ (ABONEMENTŲ, NUOLAIDŲ KORTELIŲ IR KT.) ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA
5.1. Bilietų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos“ nuostatos.
5.2. Paslaugas teikiantys asmenys, kurių teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina bilietus, draudžia Bendrovei keisti bilietus ar grąžinti pinigus, kai nupirktas bilietas pametamas, pavagiamas, pažeidžiamas ar sunaikinamas, kai asmuo dėl bet kokių priežasčių nebepageidauja naudotis paslaugomis, kurioms buvo įsigytas bilietas, ir tai įvyko ne dėl šių taisyklių 5.4 punkte numatytų aplinkybių, taipogi kitais šias paslaugas teikiančių asmenų nustatytais atvejais. Bendrovė sugadintų, suplėšytų ar pažeistų bilietų nekeičia. Esant pretenzijoms dėl šiame taisyklių punkte nurodytų aplinkybių asmenys turi kreiptis į paslaugas teikiančius asmenis, kurių teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina bilietus.
5.3. Asmenys prieš įsigydami bilietus privalo įvertinti visas renginio į kurį yra įsigyjami bilietai vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia bilietų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija. Dėl šios priežasties, taip pat dėl to, kad bilietų į renginį pardavimas yra susijęs su iš renginio gaunamų pajamų planavimu, jų paskirstymų, papildomų paslaugų užsakymu, renginio vietų išdėstymu, jų kiekiu ir pan., įsigyti bilietai yra keičiami tik išimtiniais atvejais. Esant techninėmis ir faktinėms galimybėms ir gavus paslaugų teikėjo, kurio teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina bilietus, sutikimą, Bendrovė turi teisę pakeisti bilietus į kitus bilietus tam pačiam renginiui. Bilietų keitimo sąlygas Bendrovė tokiu atveju nustato atskirai, paskelbdama jas viešai interneto svetainėje ar kitu Bendrovei priimtinu būdu. Asmenys, kuriems yra keičiami bilietai, privalo sumokėti Bendrovei jos nustatyto dydžio fiksuotą Bilieto keitimo mokestį ir bilietų kainos ir jiems taikomų mokesčių skirtumą. Bet kokiu atveju bilietai gali būti keičiami tik iki renginio į kurį yra platinami šie bilietai pradžios. Jeigu yra galimybė keisti bilietus apie tai yra nurodoma interneto svetainėje, nurodant ir bilietų keitimo sąlygas. Interneto svetainėje nesant informacijos apie bilietų keitimo į konkretų renginį sąlygų, yra laikoma, kad bilietai į šį renginį nėra keičiami.
5.4. Jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose bilietuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo.
5.5. Tuo atveju jei paslaugas teikiantis asmuo davė sutikimą dėl bilietų grąžinimo ir/arba Bendrovė ir paslaugas teikiantis asmuo dėl to susitarė atskirai, pinigus už bilietus gali grąžinti ir Bendrovė. Tokiu atveju bilietus Bendrovei asmenys gali grąžinti tuose platinimo taškuose, kuriuose įsigijo bilietus, arba tuose platinimo taškuose, kuriuose nurodo Bendrovė. Bet kokiu atveju atšaukus paslaugų teikimą ir/ar pakeitus jų teikimo sąlygas dėl nuostolių atlyginimo, įskaitant ir visų įsigyjant bilietą, sumokėtų papildomų mokesčių grąžinimo, tuo atveju, kai Bendrovė grąžindama pinigus už bilietus, šių mokesčių negrąžina, asmenys turi kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
5.6. Bendrovės nuožiūra arba tuo atveju, kai Bendrovė ir atitinkamas paslaugas teikiantis asmuo susitaria, Bendrovės interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdų gali būti skelbiama kitokia pinigų už bilietus grąžinimo tvarka.
5.7. Elektroniniai bilietai, įsigyti interneto svetainėje, grąžinami asmeniui prisijungus prie interneto svetainės wackyevents.no, jam vadovaujantis šioje svetainėje pateikiamais nurodymais.
5.8. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims grąžinti bilietus skirtinguose platinimo taškuose. Dėl galimybės grąžinti bilietus skirtinguose taškuose asmenys turi teirautis Bendrovės tiesiogiai.
5.9. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Bendrovė asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai Bendrovei asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, Bendrovė turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.
5.10. Bendrovė pažymi, jog asmenys, įsigiję bilietus nuotoliniu būdu (t.y. Bendrovės interneto svetainėje arba naudojantis mobiliąja programėle „Tiketa“), neturi teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.
5.11. Jeigu Pirkėjas pametė, sunaikino ar sugadino, ar kitaip prarado įsigytą abonementą arba bilietą, jis turi galimybę (renginio organizatoriui leidus) šį abonementą ir/ar bilietą perspausdinti už papildomą Tiketos nustatytą mokestį, kurio dydį Pirkėjas gali sužinoti Tiketos nurodytais kontaktais, taip pat – kasose.

Iškilus papildomų klausymų dėl šių taisyklių, kviečiame jus nedvejoti ir kreiptis į mus, kontaktus rasite mūsų

Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.
Top